HISTORIEK VAN DE VASTENKRUISWEG

De Vastenkruisweg door de binnenstad van Veurne werd voor de eerste keer in 1626 georganiseerd door pater Jacob Clou.

Deze monnik van de Veurnse Sint Niklaasabdij kwam op dit idee tijdens een reis naar de Norbertijnerabdij van Drongen. Tijdens deze tocht werd Jacob Clou zo zwaar ziek dat zijn gastvrouw en Jan van Waterleet, zijn reisgezel, besloten te Akkerghem(Gent) deel te nemen aan de kruisweg om er te bidden voor de genezing van hun vriend. De eigenzinnige Clou wou echter zelf deelnemen aan deze kruisweg. Toen hij met de grootste moeite de laatste statie had bereikt, voelde hij zich plots genezen.

Voor de kruisweg in Veurne gebruikte Jacob Clou de bezinningsteksten die in Akkerghem werden gebruikt. Deze teksten, opgesteld door Michiel Zachmoorter, landsdeken van Deinze, waren in 1623 gebundeld in de ‘sponsus sanguineus’.

Tot op vandaag worden deze oud-Vlaamse bezinningsteksten voorgelezen bij elke statie van de Veurnse kruisweg, die zoals vroeger in Akkerghem ook uitzonderlijk achttien staties telt.

DE WEG VAN ‘T BITTER LIJDEN ONZES HEREN JESUS-CHRISTUS.

Met het getal der voetstappen en de afdeeling der plaatsen, door dewelke onze Zaligmaker eertijds binnen en buiten Jerusalem naar de dood des Kruises, voor de zaligheid der wereld, geleid is geweest, waren in alles vijf duizend zeven honderd een-en-vijftig treden.

Deelnemen aan de kruisweg
Foto’s van de Staties
Beluister de vastenkruisweg teksten

De Staties en de situering

‘Christus benauwd tot der dood, valt ter aarde op zijn H. Aangezicht, bidt en zweet water en bloed’

1e StatieGEBED.

O Heer Jesus, alle onze hoop, liefde en zaligheid, versmoor toch in deze eerste bloedstorting onze menigvuldige zonden, die uit het binnenste onzer ziel ons leed zijn.
O God, wij bidden u ootmoediglijk door dit droevig beginsel, door uwe krachtige GEBEDen, door die bloedige tranen, door dezen benauwden strijd uwer ziel, verzoet onze droefheid, droog onze tranen, ontsteek onze GEBEDen, leid ons door eenen nieuwen weg des deugdelijken levens naar uwen allerliefsten wil, opdat wij hier beginnen met alle liefde U te loven en te danken en hier namaals met al de heiligen, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

DE WEG.

Jesus gaat van het Hofken zijne vijanden te gemoet, langs eenen gang van veertig treden.

‘Hier wordt de Verlosser der wereld van zijnen verrader gekust, aan de Joden geleverd, als roover en moordenaar gevangen, gekoord, getrokken en gesleept’

2e StatieGEBED.

O minnaar der zielen, die uwe gezworen vijanden zijt te gemoet gekomen, die U van den verrader Judas hebt laten kussen, die als een misdadiger U hebt laten vangen, binden en trekken, wij bidden U hertelijk, beneem de kracht aan al onze zienlijke en onzienlijke vijanden, wil toch onze zondige ziel genadig ontmoeten, namenlijk in de benauwde uur onzer dood; bind ons van nu af sterk aan de banden uwer krachtige liefde, opdat wij hier beginnen met alle liefde U te loven en te danken, en hier namaals met al de heiligen, in alle eeuwen der eeuwen.

Amen.

DE WEG.

Christus is van deze plaats geleid, getrokken, gesleept tot Annas, door eenen weg over de Beek van Cedron, van twee duizend 360 treden.

De Beek van Cedron.De Beek van Cedron

Onze Heer Jesus wordt jammerlijk door het water van Cedron gesleept, terwijl men Hem bespot, belastert en begekt.

De Beek van CedronGEBED.

Waarom zijt gij, o Heer, van eenieder gestooten en aldus door de beek van Cedron gesleept, ten zij om ons te leeren dat wij immers U zouden bijstaan, U door nat en droog volgen, en kloekmoedig verdragen al wat ons in den weg des levens te lijden staat, tot der dood toe.
Zend uwe heilige gratie, o Heer, en leid, ja, trek ons sterkelijk naar uwen uitersten wil, door de wegen onzer allerzekerste zaligheid, opdat wij hier beginnen met alle liefde U te loven en te danken, en hiernamaals met al de heiligen, in alle eeuwen der eeuwen.

Amen.

‘Na eenen zwaren en pijnlijken weg, komt Jesus voor Annas, alwaar hij zeer wreedelijk in zijn H. Aanschijn geslagen wordt’

3e StatieGEBED.

Oh! hoe lang zullen wij nog staan op de eer der wereld, en grootachting onzes zelven. O groote God! die met zoo menige versmaadheid en lastering tot Annas getrokken zijt, en daar zoo schandelijk en gruwzaam op uwe heilige wangen geslagen zijt geweest, wij bidden U in alle ootmoedigheid, wil ons volkomene gratie geven om alle tegenspraak, schimpen en ongelijk dat ons overkomt, lijdzaam te verdragen, opdat wij hier beginnen met alle liefde U te loven en te danken, en hier namaals met al de heiligen, in alle eeuwen der eeuwen.

Amen.

DE WEG.

Jesus wordt van Annas tot Caiphas versmadelijk geleid, langs eenen weg van drie honderd en dertig treden.

‘In ’t huis van dezen opperpriester wordt hij in den nacht gruwelijk behandeld, geslagen, gestooten, de oogen verbonden, met den haire getrokken, bespogen en verscheidelijk beschimpt’

4e Statie (2)GEBED.
O krachtige God, die met eenen wenk alleen kunt hemel en aarde doen schudden en beven, hoe zie ik U hier aldus van deze lasteraars vernederd, verdrukt, verbonden, getrokken, bespot, gestooten, bespogen, en gij lijdt dit al, o onuitsprekelijke Goedheid, zonder U het minste te wreken, zonder deze onbeschaamde menschen en verworpen wormen der aarde met bliksems en donderslagen te vernielen. O lijdzaamheid! o goedertierenheid! o zachtmoedigheid! zal ik nu klagen over het verdriet, schade, schande of droefheid die mij ergens iemand aangedaan heeft?
Ik werp mij voor uwe heilige voelen, o Heer Jesus, en leg van nu grondelijk af allen haat en nijd, alle wraak, afgunstigheid en afkeer; ik vergeef ook gansch uit der herten het ongelijk dat mij ooit iemand gedaan heeft. Over zulks verzoek ik vuriglijk, voor mij en alle menschen, vergiffenis van alle zonden, opdat wij hier beginnen met alle liefde U te loven en te danken, en hier namaals met al de heiligen, in alle eeuwen der eeuwen Amen.
DE WEG.
Jesus wordt van Caïphas tol Pilatus met groot gerucht voortgezonden, langs eenen weg van duizend treden.

‘De onnoozele leeraarder waarheid is met verscheide valsche getuigenissen en scheldingen, voor den rechter Pilatus beschuldigd’

5e Statie (2)5e StatieGEBED.
O waarachtige eeuwige God, die voor ons valschelijk door Pilatus zijt beschuldigd geweest, geef ons altijd, in alles de oprechte waarheid te belijden,verleen ons opene en klare kennis onzer boosheden, opdat wij van dezelve met groot berouw bij uwen stadhouder ons zouden beschuldigen, en in het laatste oordeel voor de gansche wereld mogen onbeschuldigd gevonden worden, en aldus hier beg