A.1. Ontstaan

Doos 1

1. Documenten van stichter Jacobus Clou. 1625-1645. 1 omslag.

A.2. Kronieken en historische schetsen

2. Boek der Sodaliteit. Register met kroniek, verslagen en namen van de officialen van de Sodaliteit. 1637-1914. 1 register.

3. Transcriptie van het kroniekboek van de Sodaliteit voor de periode 1726-1737. 1 stuk.

4. Historische aantekeningen in typoscript over Veurne en de Boetprocessie. S.d. 2 stukken.

5. Nota van een sodalis over ‘De aloude godsvrucht tot het H. Kruis en het bitter Lijden te Veurne’. 1911. 1 stuk.

Doos 2

6. Notitieschrift met historische aantekeningen over de Boetprocessie. Ca. 1913. 1 stuk.

7. Kroniekboek met krantenknipsels, verslagen en historische notities. 1966-1987. 1 stuk.

8. Historische schetsen en verslagen. Jaren 1970-jaren 1980. 1 omslag.

A.3. Publicaties

9. E. Vandevelde. Geschiedenis der Veurnsche Processie van deszelfs oorsprong tot heden. Veurne, 1855.

10. Jubelfeest te Veurne. 250 Verjaardag van de instelling der Sodaliteit van den gekruisten Zaligmaker. Brugge, 1887.

11. Edouard D’Hooghe. Furnes et sa Procession de Pénitence. Douai, 1899.

12. Camille Wybo. La Procession Expiatoire de Furnes. Veurne, 1912.

13. De Weg van Het Bitter Lijden van O.H.J.-C. ingesteld binnen de stad Veurne den 30 juni 1630. Veurne, 1923.

14. Henri Davignon. Un Pénitent de Furnes. Brussel, 1924.

Doos 3

15. Henri Davignon. Un Pénitent de Furnes. Parijs, 19258.

16. Jean de Vincennes. Sous le Ciel de Furnes. La Procession des Pénitents. Charleroi, 1956.

17. D. Dalle. “Pater Jacobus Clou en de stichting van de Sodaliteit van de gekuisigde zaligmaker”. Overdruk uit Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming Société d’Emulation te Brugge, CXIV (1977).

18. J. Debruyne en A. Debruyne. …tot het einde, waartoe Gij mij geschapen hebt. Over de Veurnse Boetprocessie. Veurne, 1983.

19. Beschryving der Wyd-vermaerde processie van devotie die jaerlyks binnen de stad Veurne word uitgesteld. Veurne, S.d.

20. Kopie van Beschrijving der vermaarde processie die jaarlijks wordt uitgesteld binnen de stad Veurne op den laatsten zondag der maand juli. Veurne, S.d.

21. Transcriptie van de Brandtspieghel der Goddelicke Liefde. (Brugge, 1657), S.d., 1 omslag.

A.4. Promotie en tentoonstellingen

22. Toeristische folders Veurne en Boetprocessie. S.d. 1 omslag.

Doos 4

23. Brochure voor de Tentoonstelling van de Sodaliteit. 1958. 1 stuk.

24. Stukken in verband met een historische evocatie van de oorsprong en de stichting van de Sodaliteit uitgevoerd in juni 1961. 1961. 1 omslag.

25. Stukken in verband met de tentoonstelling ’Boetprocessie doorheen de eeuwen’. 1975. 1 omslag.

26. Kopie van prentje ter gelegenheid van 350 jaar Sodaliteit. 1994. 1 stuk.

27. Dossier in verband met de (afgewezen) bruikleen van het schilderij van Ensor over de Boetprocessie uit de Vaticaanse musea. 2003-2004. 1 omslag.

28. Gastenboek van de tentoonstelling ‘het verleden verbeeldt’. 2010. 1 stuk.

29. Nieuwsbrief. 2009-2011. 1 omslag.

B.1. Financieel beheer

B.1.1. Rekeningregisters

30. Notitieschriften met transcripties van de rekeningregisters van 1693-1783, 1700-1731 en 1838-1855. 3 delen.

31. Rekeningregister voor de periode 1701-1733 met op de verso zijde gegevens over de renten voor het jaar 1639 en gegevens over de samenstelling, de gebruikte teksten en liederen voor de processie tijdens het laatste decennium van de 17de eeuw. 1639-1733. 1 register.

Doos 5

32. Rekeningregister. 1733-1776. 1 register.

33. Rekeningregister voor de periode 1776-1836 met een naamlijst van de sodalissen van 1700 tot 1776. 1 register. (Buiten formaat – Doos nr. 28)

34. Rekeningregister. 1838-1855. 1 register.

35. Rekeningregister. 1856-1950. 1 register. (Buiten formaat – Doos nr. 28)

36. Bijzonder rekeningboek van de bestuurder der Sodaliteit. 1919-1933. 1 register.

37. Kladregister van de ontvangsten en uitgaven. 1944-1950. 1 register.

Doos 6

38. Kasboek. 1951-1974. 1 register.

39. Rekeningregister. 1975-1996. 1 register.

40. Transcriptie van rekeningregister Heilig Kruis van de Sodaliteit (1639-1982). S.d. 1 omslag.

40 bis Legaat Lucianan Vanlaethem

B.1.2. Rekeningen, begrotingen en jaarrekeningen

41. Losse rekeningen en kwitanties. Ca. 1716-ca.1817. 1 omslag.

42. Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven. 1687, 1689, 1693. 3 stukken.

43. Kwitanties voor betalingen door de secretaris van de Sodaliteit. 1743-1751. 1 omslag.

44. Rekeningen van de sermoenen van de directeur van de Sodaliteit. 1747-1750. 1 omslag.

45. Notitie over de inkomsten van het jaar 1760. 1760. 1 stuk.

46. Rekeningen en kwitanties. 1894-1947. 1 omslag.

47. Begroting voor het jaar 1969 met begeleidende brief aan het Ministerie van Nederlandse Cultuur. 1969. 2 stukken.

Doos 7

48. Stukken in verband met de inkomsten uit steunkaarten. 1971-1972. 2 stukken.

49. Jaarrekeningen en begrotingen. 1961-1998. 1 omslag.

50. Overzichten van inkomsten en uitgaven. 2002-2006. 1 omslag.

B.1.3. Leningen en obligaties

51. Stukken in verband met leningen. 1964-1969. 1 omslag.

52. Obligatie van Sodaliteit. 1968. 1 stuk.

B.1.4. Pacht- en rentebrieven

53. Pachtbrieven. 1720-1775. 1 omslag.

54. Pacht- en rentebrieven. 1720-1797. 1 omslag.

B.2. Patrimoniumbeheer

B.2.1. Onroerende goederen

55. Stukken in verband met de confiscatie van de goederen van de Sodaliteit tijdens de Franse periode. Jaar VII-Jaar XIII. 1 omslag. (Buiten formaat – Doos nr. 28)

56. Plannen voor een bergplaats voor de Sodaliteit op de eigendom van de Zusters Annuntiaten. 1926-1938. 4 stukken.

57. Stukken in verband met de lokalen van de Sodaliteit op de eigendom van de Zusters Annuntiaten. 1936-1938. 1 omslag.

58. Notitieschrift met gegevens over de giften en uitgaven voor de bouw van de lokalen van de Sodaliteit en de giften voor de jubileumprocessie van 1937. 1937. 1 stuk.

59. Stukken in verband met de lokalen van de Sodaliteit op de Houtmarkt. 1961. 2 stukken.

60. Stukken in verband met de lokalen van de Sodaliteit op de Oude Beestenmarkt. 1968-1973. 1 omslag.

61. Affiche van de openbare verkoop van het huis geschonken door weldoenster Van Laetegem. 2003. 1 stuk.

61 bis. Kopie aankoop lokaal oude beesten markt 15 Veurne

B.2.2. Roerende goederen

62. Inventaris van de papieren van de Sodaliteit 1772. 1 stuk.

63. Overeenkomst voor het schilderen van de praalwagens van de processie. 1791.

Doos 8

64. Dossier in verband met de restauratie van het relikwiekruis van de Sodaliteit en de Monumentenprijs. 2009-2012. 1 omslag.

65. Behandelingsrapport van het relikwiekruis door Brian Richardson. 2010. 1 stuk en 1 CD-ROM. – ontbreekt!

66. Voortgangsrapport bescherming immaterieel erfgoed. 2010.

Contact Puy en Velay (2003)

B.3. Processen

67. Processtukken. 1772-1795. 1 omslag.

C.1. Bestuur

C.1.1. Regelgeving

68. Regelen der Sodaliteit. 1891. 1 stuk.

Ordonaten ofte regulen 1 suk.

C.1.2. Betuursleden

69. Lijst van directeurs en secretarissen van de Sodaliteit voor de periode 1637-1887. 1887. 1 stuk.

70. Losse verslagen van de aanstelling van nieuwe prefecten en bestuursleden. 1767 en S.d. (18de eeuw). 1 omslag.

71. Verklaring voor de aanstelling van een nieuwe secretaris van de Sodaliteit. 1744. 1 stuk.

72. Register met namen van de officialen. 1919-1970. 1 register.

73. Notitieschrift met namen van de leden van de Sodaliteit (1860-1950) en het bestuur van de Sodaliteit (1925-1953). 1 stuk.

74. Notitieschrift met namen van bestuursleden en sodalissen. 1923-1953. 1 stuk.

75. Brief in verband met de keuze van een nieuwe secretaris na het overlijden van F. Sioen. 1951. 1 stuk.

76. Overlijdensprentjes en –berichten van bestuursleden van de Sodaliteit. 1951-2007. 3 stukken.

C.1.3. Vergaderingen en briefwisseling Doos 10

77. Uittreksels uit het register van vergaderverslagen. 1651-1795. 1 omslag.

Doos 9

78. Register met vergaderverslagen. 1726-1881. 1 register.

79. Register met vergaderverslagen. 1919-1989. 1 register.

Doos 10

80. Verslagen van de raadsvergaderingen. 1951-1962. 1 omslag.

81. Verslag van de algemene vergadering van 10 juli 1964. 1 stuk.

82. Verslagen van de vergaderingen, de briefwisseling, rekeningen van 1995 en 1996.

82/2. Verslagen van de vergaderingen, de briefwisseling, rekeningen van 1997.

C.1.3 bis Vergaderingen en briefwisseling (Doos 10 bis).

83. Verslagen van de vergaderingen, de briefwisseling, rekeningen van 1998

84. Verslagen van de vergaderingen, de briefwisseling, rekeningen van 1999

85. Idem. 2000. 1 omslag.

Doos 10 bis

86. Verslagen van vergaderingen briefwisseling en rekeningen. 2001. 1 omslag.

87. Idem. 2002. 1 omslag.

88. Idem. 2003. 1 omslag.

89. Idem. 2004. 1 omslag.

89/1 idem. 2005 1omslag.

89/2 idem. 2006 1 omslag.

89/3 idem. 2007 1 omslag.

89/4 idem. 2008 1 omslag.

89/5 idem. 2009 1 omslag.

89/6 idem. 2010 1 omslag.

89/7 idem. 2011 1 omslag.

89/8 idem. 2012 1 omslag.

89/9 idem. 2013 1 omslag.

Doos 11

C.1.4. Briefwisseling

90. Briefwisseling met het Oostenrijkse bewind. 1775. 1 stuk.

91. Briefwisseling van directeur Vanderheyde in verband met de promotie voor de processie. 1920-1930. 1 omslag.

92. Rondzendbrieven aan de sodalissen. 1920-ca.1997. 1 omslag.

93. Brief van pastoor Herzele aan directeur. 1929. 1 stuk.

94. Briefwisseling tussen de Sodaliteit, het stadsbestuur en de toeristische dienst. 1959-1997. 1 omslag.

95. Rondzendbrieven aan de sodalissen. 1952-1975. 1 omslag.

96. Briefwisseling van secretaris Jozef Sioen. 1965-1969. 1 omslag.

97. Briefwisseling en aantekeningen van het bestuur. 1958. 1 omslag.

98. Idem. 1959. 1 omslag.

99. Idem. 1962. 1 omslag.

100. Idem. 1963. 1 omslag.

101. Idem. 1964. 1 omslag.

Doos 12

102. Idem. 1965. 1 omslag.

103. Idem. 1966. 1 omslag.

104. Idem. 1967. 1 omslag.

105. Idem. 1968. 1 omslag.

106. Idem. 1969. 1 omslag.

107. Idem. 1970. 1 omslag.

108. Idem. 1971-1979. 1 omslag.

109. Sjablonen van briefkaarten van de Sodaliteit. S.d. 1 omslag.

110. Briefwisseling in verband met subsidies. 1972. 1 omslag.

111. Brieven van secretaris Jan Heytens. 1997 en S.d. 1 omslag.

112. Rondzendbrieven voor de organisatie van de Boetprocessie. 1995-2006. 1 omslag.

Doos 13

C.1.5. Statuten VZW

113. Uittreksel uit het Staatsblad betreffende de vzw Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker. 1999.

114. Stukken in verband met de oprichting van de vzw. 2007. 1 omslag.

C.2. Leden (Sodalissen)

115. Register met de namen van de sodalissen. 1639-heden. 2 registers.

116. Index op de familienamen bij het register van de Sodaliteit. S.d. 1 stuk.

Lijsten der directeurs en bijzondere officalen 1643 – 1866

117. Lijsten van sodalisen. 1996-2007 1 Omslag.

117 bis lijst van de inbindingen 1953 – 2011

118. Personalia overleden sodalissen. 1899-2012. 1 omslag.

119. Gedachtenisprentjes van misintenties voor sodalissen. S.d. 1 omslag.

120. Drukplaten gedachtenisprentjes misintenties Sodaliteit. S.d. 1 doos.

Doos 14

121. Gedachtenisprentjes voor jubilea van sodalissen. 1920-1993. 1 omslag.

122. Notitie in verband met een tekort aan sodalissen en een verlaging van het ledengeld om nieuwe sodalissen aan te trekken. 19de eeuw. 1 stuk.

123. Gebed (Frans) bij de ‘inbinding’ van nieuwe sodalissen. S.d. 1 stuk.

124. Lofdicht voor deken J.B. De Mayiere. 1854. 1 stuk.

125. Lofschrift voor jubilarissen Karel Viaene en Karel Torrelle. S.d. 1 stuk.

D.1. Algemeen

126. Persknipsels activiteiten Sodaliteit. 1887. 1 omslag.

127. Idem. 1931-1932. 1 omslag.

128. Idem. 1954-1964. 1 omslag.

129. Idem. 1965-1979. 1 omslag.

130. Idem. 1980-1989. 1 omslag.

131. Idem. 1990-1999. 1 omslag.

132. Idem. 2000-2012. 1 omslag.

D.2. Boetprocessie

D.2.1. Regelgeving, privileges en jubilea

133. Reglement van de processie. 1752. 1 stuk.

134. Aflaatbrief met kopieën en transcripties. 1932. 4 stukken.

135. Stukken in verband met de uitgave van een postzegel en een medaille ter ere van 350 jaar Boetprocessie. 1986-1987. 1 omslag. (Buiten formaat – Doos nr. 28)

D.2.2. Programma en rolverdeling

136. Programmaboek van de processie van 1764 met korte historische schets en naamlijst van de prefecten voor de periode 1714-1805. 1 stuk.

137. Programmaboek van de processie van 1771 met naamlijst van alle sodalisten vanaf 1714 tot 1787. 1 stuk.

138. Programmaboek van de processie van 1791 met korte historische schets. 1791. 1 stuk.

Doos 15

139. Notitie in verband met het programma van de processie. [18de eeuw?]. 1 stuk.

140. Progamma’s van de Boetprocessie. 1887-1962. 1 omslag.

141. Notitieschrift met programma voor de Boetprocessie van 1890. 1 stuk.

142. Programma 1913. 1913. 1 stuk.

143. Rolverdeling van deelnemers aan de processie. 1913-1914. 1 omslag.

144. Rolverdeling van de processies van 1914 en 1919. 1 omslag.

145. Notitieschrift met programma en rolverdeling voor de Boetprocessie van 1919. 1919. 2 stukken.

Doos 16, 17 en 18

146. Notitieschriften met programma en rolverdeling. 1921-1924, 1929-1930, 1935-1940, 1945-1973, 1977-1984. 47 delen.

Doos 19

147. Notitieschrift met gegevens over het programma en de deelnemers aan de processie en gegevens over omhalingen en leningen van 1933-1934. 1 stuk.

148. Notitieschrift met ontwerpen en voorbereidingen voor de jubileumeditie van 1937. 1937. 1 stuk.

149. Programmabrochures van de processie. Ca. 1950-ca. 1972.

150. Boetprocessie. Richtlijnen voor de sodalissen. 1974-2011. 1 omslag.

151. Programmafolders van de processie. Jaren 1990-2000 . 1 omslag.

152. Ontwerp voor een nieuw programma voor de Boetprocessie. 1992. 1 stuk.

153. Programma en deelnemers Boetprocessie. 1997. 1 omslag.

154. Programma en deelnemers Boetprocessie. 1998. 1 omslag.

155. Ontwerp voor een nieuwe programmabrochure. 1999. 1 stuk.

156. CD-ROMs en diskettes in verband met de organisatie en het verloop van de Boetprocessie. 1999-2008. 1 omslag.

Doos20

157. Ontwerp van brochure Boetprocessie. 2008. 1 stuk.

157 bis. Eenige nota’s over de boetprocessie A. Vanderheyden & brief van t’genootschap St. Joseph 1869

158. Losse notities over de volgorde, de inhoud en de rolverdeling van de processie. S.d. 1 stuk.

159. Notitieschrift met teksten, liederen en rolverdeling voor de figuranten van de Boetprocessie van de hand van kanunnik De Spot. S.d. 1 stuk.

159 bis. Notities Boucxken inhoudende alle personen in de processie 1757

D.2.3. Boetelingen, figuranten, beelden en praalwagens

160. Brieven van boetelingen en figuranten. 1921-2011. 1 omslag.

161. Notitie over de Statiën van de dochters. S.d. 1 stuk.

162. Lijsten met de statiën van de processies vo