Algemene voorwaarden

De eigenaar van de website www.boetprocessie.be is de vzw Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker, verder in deze tekst genoemd ‘de Sodaliteit’.  De zetel van de Sodaliteit is gevestigd in de Oude Beestenmarkt 15, 8630 Veurne.

De Sodaliteit gaat ervan uit dat elke gebruiker van boetprocessie.be kennis genomen heeft van de voorwaarden, beschreven in deze tekst, ze begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden is.  Wie zich aanmeldt op boetprocessie.be of zich inschrijft op de nieuwsbrief moet op dat moment deze gebruiksvoorwaarden expliciet aanvaarden.  Hij/zij geeft de Sodaliteit zo toestemming de door hem/haar opgegeven persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken op de manier die hieronder wordt beschreven.

Als een van de bepalingen in de voorwaarden ongeldig mocht blijken, omdat ze strijdig is met het dwingend recht, dan doet dit geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

Aansprakelijkheid

De Sodaliteit streeft ernaar, goede en correcte inhoud te brengen op boetprocessie.be, maar is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met deze website.  Gebruikers van de website kunnen geen rechten doen gelden op basis van het aanbod in deze website, en zijn als gebruiker zelf verantwoordelijk om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op boetprocessie.be te beoordelen.

De Sodaliteit doet zijn best om technische storingen te vermijden, maar is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van zijn dienstverlening en mogelijke gevolgen daarvan.  Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op financiële compensatie.

Auteursrecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd ; zonder toestemming mag informatie erop niet worden gebruikt, gekopieerd, opgeslagen, gepubliceerd, herschreven, heruitgegeven, verkocht of publiek meegedeeld worden.

Pagina’s van boetprocessie.be mogen via sociale media worden gedeeld.  Hergebruik van inhoud van boetprocessie.be op een andere manier moet worden aangevraagd via een e-mail met precieze omschrijving van de vraag via Contact onderaan elke pagina van deze site van boetprocessie.be.

Zonder toestemming mag

  • inhoud worden gebruikt voor de gebruiker zelf of binnen zijn familiekring, zonder financiële vergoeding hiervoor te vragen.
  • binnen eigen inhoud geciteerd worden via korte stukjes, met bronvermelding en link naar be.

Om multimedia (beelden, filmpjes, software,…) te gebruiken, moet altijd toestemming worden gevraagd.

Privacy

Door de site te bezoeken, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief of via formulieren deel te nemen aan activiteiten of acties verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat de Sodaliteit zijn persoonlijke gegevens opslaat en verwerkt.

Men mag zich alleen aanmelden onder eigen, echte en volledige voornaam en familienaam. Schuilnamen, afkortingen en namen van anderen zijn niet toegestaan.  De Sodaliteit blokkeert of verwijdert profielen waarvan de gegevens niet voldoen, geheel of gedeeltelijk.

Doeleinden

De Sodaliteit verzamelt persoonsgegevens en slaat ze op in een database.  Gebruikers bezorgen de Sodaliteit vrijwillig deze gegevens door zich aan te melden op de site, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, een formulier op de site in te vullen, via formulieren deel te nemen aan acties, producten te kopen of de site te gebruiken.

De Sodaliteit wendt de gegevens van de gebruikers enkel aan om hen een optimale surfervaring aan te bieden, hen op de hoogte te houden over zijn werking en hen te contacteren in verband met zijn activiteiten en acties.

Verstrekken van gegevens aan derden

De Sodaliteit bezorgt gegevens van gebruikers onder geen beding aan derden.

Als echter gerechtelijke autoriteiten of politiediensten daarom vragen, mag de Sodaliteit persoonsgegevens doorgeven zonder vooraf toestemming te vragen aan de gebruiker.

Beveiliging

Persoonsgegevens van gebruikers zijn niet publiek toegankelijk.  Alleen bevoegde personen krijgen er toegang toe in het kader van hun taak.  De nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om te voorkomen dat persoonlijke gegevens van gebruikers verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden.  Bij een gegevenslek met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, verwittigt de Sodaliteit hiervan persoonlijk in de door de wet voorziene omstandigheden.

Bewaartermijnen

Als de gebruiker vraagt om uitschrijving voor de nieuwsbrief, worden al zijn persoonlijke gegevens direct en definitief verwijderd.

Gegevens die gebruikers bezorgden via een formulier om deel te nemen aan een actie of activiteit van de Sodaliteit, blijven behouden voor uitnodiging tot latere acties of activiteiten.  Als gebruikers niet willen dat de Sodaliteit deze nog langer opslaat in zijn database, moeten zij, hun rechthebbenden of wettelijk vertegenwoordiger dit per brief meedelen aan de vzw Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker, Oude Beestenmarkt 15, 8630 Veurne of door een mailtje te sturen via Contact onderaan elke pagina van deze site.

Cookies

Op boetprocessie.be worden om de site te verbeteren ook niet-persoonlijke gegevens verzameld, bijvoorbeeld over de browser waarmee de gebruiker surft of klikgedrag van bezoekers.  Om die gegevens te verzamelen maakt de Sodaliteit gebruik van cookies.  Die zorgen ervoor dat de gebruiker zijn wachtwoord op de computer kan bewaren zodat hij/zij zich niet elke keer opnieuw hoeft aan te melden op boetprocessie.be.  Wie de site bezoekt verklaart zich akkoord met het gebruik van cookies op boetprocessie.be.  Als je cookies uitschakelt, kan de Sodaliteit de optimale werking van de site niet garanderen.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft altijd recht op inzage in zijn/haar persoonlijke gegevens op boetprocessie.be.  De belangrijkste daarvan kan de gebruiker zelf bekijken op zijn/haar persoonlijke profielpagina.  De volledige data over zijn/haar persoon kan de gebruiker opvragen per brief aan de vzw Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker, Oude Beestenmarkt 15, 8630 Veurne of door een mailtje te sturen via Contact onderaan elke pagina van deze site.  Hierbij moet een bewijs van identiteit worden geleverd.

De gebruiker heeft het recht om onjuiste of onvolledige gegevens door de Sodaliteit te laten verbeteren, aanvullen of schrappen.  Hij/zij kan ten allen tijde zijn/haar aanmelding op de website en/of nieuwsbrief zelf aanpassen of annuleren. Voor gegevens waarbij dit niet mogelijk is, moet de gebruiker dit per brief meedelen aan de vzw Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker, Oude Beestenmarkt 15, 8630 Veurne of door een mailtje te sturen via Contact onderaan elke pagina van deze site.  Hierbij moet een bewijs van identiteit worden geleverd.

Als de gebruiker merkt dat zijn/haar gegevens worden gebruikt op een manier die hij/zij niet kan toestaan, dan kan hij/zij zich op elk moment hiertegen verzetten.  De gebruiker moet dit per brief meedelen aan de vzw Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker, Oude Beestenmarkt 15, 8630 Veurne of door een mailtje te sturen via Contact onderaan elke pagina van deze site.  Hierbij moet een bewijs van identiteit worden geleverd.

De Sodaliteit verwerkt enkel persoonsgegevens van gebruikers binnen de context waarin deze door hen meegedeeld worden.  Ze gebruikt geen systemen voor geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering.

De gebruiker kan persoonsgegevens die de Sodaliteit verwerkt met betrekking tot zijn/haar eigen profiel, verkrijgen in een gangbaar gestructureerd formaat door te schrijven aan de vzw Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker, Oude Beestenmarkt 15, 8630 Veurne of door een mailtje te sturen via Contact onderaan elke pagina van deze site.  Hierbij moet een bewijs van identiteit worden geleverd.

Adresboek

De adresboekbeheerders verbinden zich ertoe de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) te respecteren die geldt met ingang van 25 mei 2018. Dit betekent dat zij alleen persoonsgegevens publiceren van mensen die expliciet hun toestemming hiervoor hebben gegeven.  Zij garanderen ook het recht op inzage, correctie of schrapping.

Gebruikers hebben altijd het recht hebt om hun persoonlijke gegevens te laten aanpassen of schrappen via het contactformulier onderaan elke pagina van de website.  Krijgt hun vraag geen juiste behandeling, dan kunnen zij dit per brief meedelen aan de vzw Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker, Oude Beestenmarkt 15, 8630 Veurne.  Bij dergelijke vraag moet in elk geval een bewijs van identiteit worden geleverd.

Verwerking

Onder verwerking dient verstaan het geheel van handelingen zoals verzamelen, opslaan, structureren, bewaren, wissen en vernietigen…die digitaal of manueel gesteld en toegepast worden op gegevens met een persoonlijk karakter (naam, voornaam, adres, e-mail, gsm, telefoonnummer, foto…). De Sodaliteit verbindt zich ertoe, de wetten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens te respecteren met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die geldt met ingang van 25 mei 2018 en de rechten van de betrokkene te garanderen.

Verwerkingsverantwoordelijke
Dit is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het doel van de verwerking vaststelt. De verwerkingsverantwoordelijke mag alleen gegevens opvragen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doel. Hij moet erover waken dat de gegevens juist en up-to-date zijn, moet ervoor instaan dat de gegevens vertrouwelijk behandeld worden en beschermd zijn, en mag de gegevens niet langer bewaren dan nodig is.  De verwerkingsverantwoordelijke is Gilbert Vanlerberghe, Oude Beestenmarkt 15, 8630 Veurne, e-mail

Gegevensbeschermingsautoriteit
De Sodaliteit is onderworpen aan toezicht door een onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02 274 48 00, e-mail .

Wijzigingen

Als de Sodaliteit de methodes voor behandeling van persoonlijke gegevens verandert, brengt ze de gebruikers altijd op de hoogte.  Deze hebben dan het recht, zelf te beslissen of ze al dan niet akkoord gaan ermee en in voorkomend geval de Sodaliteit vragen, hun persoonsgegevens te wissen.

Geschillen

In geval van onenigheid tussen de Sodaliteit en een gebruiker geldt de Belgische wetgeving.  De gebruiker verbindt zich ertoe, zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Veurne, onverminderd het recht van de Sodaliteit om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.  De Sodaliteit mag deze webpagina naar eigen inzicht wijzigen, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging.

Voor aangelegenheden in verband met privacy heeft de gebruiker altijd de mogelijkheid, een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02 274 48 00, e-mail .